Zavřít
Stávající uživatel
Uživatel
Přihlásit se
Stávající uživatel - Facebook
Facebook
 • nejdříve dokončete registraci
 • v sekci "váš profil" můžete propojit vaši registraci s účtem na Facebooku
 • rychlé přihlašování do portálu
Přihlásit se přes Facebook
Nový uživatel
Registrovat se
české originály na facebooku
PŘIHLÁŠENÍ
  Stále pracujeme na tomto webu. Budeme rádi za každý inovativní nápad a upozornění na problém - kontakt: podpora@ceskeoriginaly.cz

  Obchodní podmínky Českých originálů

  Podmínky platné od 1. 3. 2015
  Registrací a užíváním webové aplikace České originály dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Podmínky užívání stanovují smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem.
  1 Základní pojmy
  1.1 Provozovatel – společnost Rosalie, s.r.o., se sídlem Toužimská 1, 323 00 Plzeň, IČ 03678326, DIČ CZ 03678326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30631
  1.2 Uživatel – registrovaný kupující nebo prodejce rukodělných výrobků. Uživatelem může být:
  a) Fyzická osoba (soukromá osoba) - osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání, starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům.
  b) Kolektiv autorů - osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání, starší 18ti let, způsobilé k právním úkonům. Kolektiv autorů musí být zastoupen jedinou osobou, oprávněnou k jednání za Kolektiv autorů, která je za prodej zodpovědná z hlediska zákona. Na vyžádání Provozovatele musím zástupce Kolektivu autorů poskytnout údaje o ostatních členech Kolektivu autorů dle článku 4.1 těchto podmínek.
  c) Podnikatel – právnická osoba nebo živnostník, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  Podnikatelem se rozumí:
  - osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  - osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  - osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  - osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.
  1.3 Webová aplikace – webová aplikace provozovaná společností Rosalie, s.r.o. určená k nabídce prodeje a nákupu rukodělných výrobků Uživatelů dostupná na adrese http://www.ceskeoriginaly.cz.
  2 Úvodní ustanovení
  2.1 Společnost Rosalie, s.r.o., se sídlem Toužimská 1, 323 00 Plzeň, IČ 03678326, DIČ CZ 03678326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30631, ustanovuje tyto podmínky užívání webové aplikace České originály jako jejich Provozovatel.
  2.2 Webová aplikace České originály je primárně určena k prodeji nových rukodělných výrobků zpracovaných kreativním způsobem a k prodeji uměleckého zboží, které vytváří Uživatelé – prodávající.
  2.3 Předmětem těchto podmínek užívání internetového rozhraní České originály je úprava smluvních vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem.
  2.4 Registrací a užíváním internetového rozhraní České originály vyslovuje Uživatel svůj závazek řídit se těmito všeobecnými obchodními podmínkami stejně, jako by byly tištěné a podepsané ve formě smlouvy. Registrací Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem.
  2.5 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem, výslovně neupravené těmito smluvními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších přepisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoli rozdílů mezi smluvními podmínkami a individuální smlouvu má přednost smlouva.
  2.6 Aktuální podmínky užívání jsou veřejně dostupné na internetových stránkách http://www.ceskeoriginaly.cz.
  2.7 Provozovatel a Uživatel uzavírají smluvní ujednání, kdy Provozovatel umožňuje registrovaným Uživatelům nakupovat nebo nabízet k prodeji vlastní rukodělnou tvorbu.
  2.8 Provozovatel není výrobcem, vlastníkem, prodávajícím ani kupujícím rukodělných výrobků vystavených na webové aplikaci České originály.
  2.9 Provozovatel nijak nezodpovídá za zboží, které je vystaveno na webové aplikaci České originály, jakožto ani za obsah, kvalitu, vyobrazení a prezentaci, ceny zboží a ceny dopravy.
  2.10 Uživatel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy České republiky a zásady dobrých mravů.
  2.11 Provozovatel nezaručuje nepřetržitý provoz webové aplikace České originály a nijak nezodpovídá za trvalé uchování a údržbu dat Uživatelů po dobu jejich užívání aplikace. Uživatel nemá nárok na peněžní či jinou náhradu škody nebo případných ušlých zisků v případě výpadku nebo odstávky webové aplikace České originály.
  2.12 V případě technických potíží aplikace České originály se Provozovatel bude snažit odstranit vzniklou závadu v co nejkratší době dle svých možností.
  3 Pravidla pro užívání webové aplikace České originály
  3.1 Obchodních aktivit na webové aplikaci České originály se mohou zúčastnit výhradně registrovaní Uživatelé starší 18ti let, způsobilí k právním úkonům. Uživatelem je myšlena fyzická, nebo právnická osoba dle odstavce 1.2. Obchodní aktivity na webové aplikaci České originály jsou veřejné.
  3.2 Uživatel si je vědom, že koupí nebo vystavením produktů k prodeji na webové aplikaci České originály, mu nevznikají žádná práva na užívání webové aplikace České originály, uzavření smlouvy, používání registračních značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Provozovatele nebo jiných společností, není-li v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.
  3.3 Uživatel má zakázáno jakýmkoli způsobem ohrožovat funkčnost webové aplikace České originály.
  3.4 Na webové aplikaci České originály je zakázáno šířit pomluvy, veřejně poškozovat nebo napadat ostatní Uživatele nebo Provozovatele, nebo veřejně řešit případné spory mezi Uživateli. Negativní hodnocení není považováno za pomluvu nebo poškozování, pro hodnocení zboží je však vyhrazena část účtu prodávajícího.
  3.5 Uživatelé mají zakázáno uveřejňovat nebo poskytovat si mezi sebou přímé osobní údaje (adresa, kontakty, webové stránky, odkazy na sociální sítě atd.). Tyto údaje nesmí být uveřejňovány v žádné části webové aplikace České originály, nebo poskytovány interní poštou. V případě, že tyto údaje budou zaznamenány, bude účet Uživatele bez prodlení zrušen.
  3.6 Je zakázáno vkládat jakákoli reklamní sdělení nebo webové odkazy s reklamním sdělením s odkazem mimo webovou aplikaci České originály. Rovněž je zakázáno rozesílat vnitřní poštou Webové aplikace hromadné e-maily (spam), obtěžující nebo nevhodné informace.
  3.7 Je zakázáno vyvíjet aktivity, které by mohly být považovány za nekalou soutěž.
  4 Ochrana poskytovaných osobních údajů
  4.1 Uživatel se zavazuje uvést v registraci pravdivě a úplně své fakturační, dodací, identifikační a kontaktní údaje pro účely spojené s obchodními aktivitami na webové aplikaci České originály. V případě jakékoli změny údajů je Uživatel povinen neprodleně provést aktualizaci těchto údajů na svém osobním účtu.
  4.2 V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (např. změna sídla, změna jednajících osob) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně oznámit/opravit údaje ve svém účtu u Provozovatele. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
  4.3 Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
  4.4 Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze v souvislosti s provozem webové aplikace České originály, dále pak budou poskytnuty třetí osobě – Uživateli, k uskutečnění plnění kupní smlouvy mezi Uživateli webové aplikace České originály ve vztahu kupující a prodávající, nebo v případě sporu vyvolaného v souvislosti s nákupem, nebo prodejem výrobků.
  4.5 Zpracované údaje mohou být poskytnuty státním orgánům České republiky v případech, kdy je tak Provozovatel povinen učinit na základě zákona.
  4.6 Osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty Uživatelem Provozovateli, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Uživatel dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v podmínkách užívání článek Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  4.7 Uživatel souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv týkajících se poskytovaných a nabízených služeb webovou aplikací České originály, tyto zprávy nejsou považovány za nevyžádanou korespondenci a nejsou nevyžádaným obchodním sdělením. Takový e-mail splňuje veškeré podmínky zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (oba výše uvedené zákony v platném znění včetně pozdějších znění) a nelze je považovat za nevyžádanou reklamu, spam.
  4.8 Provozovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Uživatelů, jejich změně, neoprávněným přenosům, či jinému zneužití poskytnutých údajů.
  5 Registrace uživatele
  5.1 Podmínkou užívání webové aplikace České originály je registrace fyzických, nebo právnických osob, které jsou způsobilé k právním úkonům a starší 18ti let.
  5.2 Uživatel se zavazuje uvést v registraci pravdivě a úplně všechny požadované informace, tzn. své fakturační, dodací, identifikační a kontaktní údaje, dle článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
  5.3 Uživatel je oprávněn vlastnit pouze jeden účet. Výjimku tvoří Kolektiv autorů, kdy každá osoba z takového kolektivu smí vlastnit jeden účet pouze pro své potřeby nákupu a prodeje zboží. Tyto účty však nesmí obsahovat totožné zboží se zbožím nabízeným Kolektivem autorů a nesmí být užívány k porušování této smlouvy a nekalým praktikám prodeje.
  5.4 Registrace je vázána na konkrétního Uživatele a je nepřenosná. Převod na jinou osobu musí být písemně schválen Provozovatelem na základě žádost Uživatele.
  5.5 Při registraci si Uživatel zvolí svoji přezdívku – nick (jméno, přezdívka, název společnosti,…). Tuto přezdívku je zakázáno měnit za účelem nekalých praktik, jako např. poškozování dobrého jména Provozovatele, jiného Uživatele,... Přezdívky nesmějí být hanlivé, zavádějící a porušovat autorský zákon a ochranné značky.
  5.6 Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout registraci Uživatele a to i bez udání důvodu.
  5.7 Registrace Uživatele je ověřována na základě autorizačního e-mailu, který je automaticky odeslán po vytvoření registrace. Nepotvrzené registrace jsou neplatné a tyto účty nebudou aktivovány. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem, Uživatel se zavazuje dodržovat tyto podmínky užívání.
  6 Pro nakupující – nákup zboží
  6.1 Kupující vybírá a kupuje zboží s vědomím, že Provozovatel není vlastníkem ani prodejcem zboží, které je uvedeno v nabídce, a za uvedené zboží vč. ceny zboží a ceny dopravy nijak nezodpovídá.
  6.2 Kupující si je při nákupu vědom následujících faktů:
  6.2.1 Zboží v nabídce pochází od různých výrobců – registrovaných Uživatelů webové aplikace České originály.
  6.2.2 Objednávka zboží od více výrobců v sobě zahrnuje více než jeden poplatek za poštovné.
  6.2.3 Odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu je prodávající pouze informován o zájmu kupujícího zboží odebrat. Zboží bude odesláno až po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.
  6.2.4 Prodávající má právo odmítnout objednávku, nebo její část, pokud požadované zboží nemá skladem. V tomto případě hradí kupující pouze schválenou část objednávky.
  6.2.5 Platba za zboží je prováděna dle nabízených možností plateb prodávajícího, tzn. platba na dobírku, kdy kupující hradí zboží při převzetí přepravci, nebo platba předem na účet prodávajícího.
  6.2.6 Pokud nabízí prodávající možnost platby na účet, bude zboží expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího.
  6.3 Kupující neplatí Provozovateli žádný poplatek za zprostředkování obchodu.
  7 Práva a povinnosti prodávajícího Uživatele
  7.1 Umístění zboží k prodeji
  7.1.1 Právo umístit zboží do nabídky prodeje, nebo nakupovat zboží, má každý Uživatel dle definice v odstavci 1.2 těchto podmínek užívání.
  7.1.2 Veškeré zboží, které je umístěno na webové aplikaci České originály, je určeno k prodeji. Vystavovat zboží pouze na ukázku je zakázáno. Nabídka zboží musí být platná.
  7.1.3 Prodávající Uživatel je povinen umístit jednotlivé položky do kategorie, která danému produktu nejvíce odpovídá.
  7.1.4 Prodávající má právo nabízené zboží kdykoli odstranit z nabídky, skrýt, nebo upravit jeho popis.
  7.1.5 Uživatel – prodávající je povinen uvést u každého produktu co nejvěrnější popis, charakteristiku a fotografii produktu, aby zamezil mylnému dojmu z produktu. Fotografie nabízených produktů musí být skutečným vyobrazením nabízeného produktu. K prezentaci zboží je zakázáno používat fotografie (ani jako ilustrační), které by mohly porušovat autorská práva.
  7.1.6 Nabízený produkt musí být zaveden do nabídky pouze jednou. Dostupný počet kusů k prodeji uvede prodávající v příslušné kolonce množství.
  7.1.7 Název ani popis zboží nesmí obsahovat odkazy na webové stránky prodávajícího, odkazy na sociální sítě, adresu, kontakty prodávajícího, elementy HTML, PHP, JavaScriptu a dalších programovacích jazyků s úmyslem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží.
  7.2 Na webové aplikaci České originály lze nabízet k prodeji pouze následující zboží:
  7.2.1 Fyzické předměty, u kterých jsou definovány parametry a přesná cena. Zboží musí být možné vložit do košíku a zakoupit.
  7.2.2 Nové zboží, které je výsledkem kreativní rukodělné činnosti autora – prodávajícího Uživatele, nebo zboží, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora – prodávajícího Uživatele (fotografie, obrazy,…).
  7.2.3 Výtvarný materiál a kreativní sady, které jsou výsledkem rukodělné činnosti autora.
  7.2.4 Výjimku článku 7.2.2 tvoří vintage zboží, které musí mít historicko-uměleckou hodnotu a musí být vždy označeno jako „vintage“.
  8 Zboží, které není dovoleno nabízet k prodeji
  8.1 Zboží, které je zakázáno nabízet na webové aplikaci České originály k prodeji:
  - Prefabrikované komponenty, pokud výrobce významným způsobem neupravil jejich design.
  - Kreativní sady sestaveny pouze z prefabrikátů (např. řetízek, zapínání, šlupna a přívěsek – vše zakoupeno – k sestavení náhrdelníku), takové zboží bude z nabídky vyřazeno.
  - Zboží, jehož nabídka, prodej nebo užívání porušuje tyto podmínky, autorská práva, ochranné známky nebo platné právní předpisy (např. kopie děl jiných autorů, fotografie, ke kterým prodávající nemá autorská práva,…).
  - Zboží, které je v rozporu s dobrými mravy, jako je pornografie, erotický materiál,… Nabízené zboží nesmí zobrazovat materiál určený výhradně pro dospělé vč. nahoty, zobrazení lidí v explicitních polohách, sugestivních pozicích apod. Výjimku tvoří umělecké fotografie aktu v podobě estetického zpracování.
  - Zboží, které propaguje rasismus a extrémní náboženské a politické názory.
  - Zboží, k němuž prodávající nemá vlastnické právo nebo je v zástavě.
  - Zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodávající Uživatel patřičná oprávnění (např. prodávat výrobky z drahých kovů bez registrace na Puncovním úřadě, prodej potravin bez registrace na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo u místně příslušné Krajské veterinární správy). Pokud nebudou patřičná oprávnění u zboží doložena, předpokládá se, že prodávající potřebné oprávnění nevlastní, a zboží může být z nabídky vyřazeno.
  - Zbraně, alkohol, léky, psychotropní látky, zdravotnické potřeby, tabák a tabákové výrobky.
  8.2 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží z nabídky a to i bez udání důvodu.
  9 Cena zboží
  9.1 Prodávající Uživatel je povinen vždy uvádět konečnou za zboží vč. DPH.
  9.2 Aktuální a platné ceny jsou vždy uvedeny u konkrétní nabízené položky.
  9.3 Cena za zboží musí být adekvátní použitému materiálu, technice a době zpracování. Stanovovat nepřiměřené ceny (vysoké nebo nízké) je zakázáno.
  9.4 Prodávající smí u zboží uvádět úhradu zálohy pouze v případě, že konečný doplatek bude rovněž proveden přes České originály (provize bude odvedena na účet Provozovatele prodávajícím ze zálohy i doplatku).
  10 Objednání zboží – kupní smlouva
  10.1 Kupující obdrží zboží za cenu, která je platná v době objednání. Ceny zboží vč. DPH jsou kupujícímu k dispozici k nahlédnutí u každého zboží. Cena vč. DPH, která je uvedena u zboží, bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
  10.2 Název a hlavní charakteristika zboží jsou uvedeny v platné nabídce obchodu na internetových stránkách prodávajícího Uživatele u každého nabízeného zboží.
  10.3 Prodávající je informován o zájmu kupujícího o uzavření obchodu ve výpisu objednávek a prostřednictvím e-mailu. Prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo potvrdit pouze její část.
  10.4 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dle platných právních předpisů České republiky přijetím objednávky ze strany prodejce.
  10.5 Prodávající se zavazuje expedovat zboží bez zbytečného odkladu po přijetí a potvrzení objednávky, případně po uhrazení částky, pokud byla vybrána platba předem na účet prodávajícího.
  11 Provize z prodeje
  11.1 Prodávající vystavuje zboží na webové aplikaci České originály zdarma.
  11.2 Provozovatel účtuje Prodávajícímu provizi z uskutečněného prodeje ve výši:
  - 8% bez DPH (9,68% vč. DPH) z prodejní ceny zboží při prodeji uskutečněném v rámci České republiky
  - 12% bez DPH (14,52% vč. DPH) z prodejní ceny zboží při prodeji zboží do zahraničí
  11.3 Provozovatel účtuje Prodávajícímu provizi z uskutečněného prodeje ve výši 0%, pokud je Prodávajícím pracovník chráněného pracovního místa. Skutečnost, že se jedná a Prodávající/ho v rámci chráněného pracovního místa musí být Provozovateli doloženo.
  11.4 Prodávající se zavazuje provizi uhradit na účet provozovatele na základě měsíčního vyúčtování za prodané zboží. Vyúčtování bude vždy zasláno ve formě elektronické faktury k vytištění na
  e-mail prodávajícího a uvedeno v účtu prodávajícího na webové aplikaci České originály.
  11.5 Datum splatnosti je vždy obsaženo na faktuře, za datum splatnosti je považováno datum připsání částky na účet Provozovatele.
  11.6 V případě, že prodávající neuhradí Provozovateli provizi z uskutečněných prodejů dle měsíčního vyúčtování, bude dlužná částka vymáhána nejprve Provozovatelem a následně soudní cestou. Provozovatel si vyhrazuje právo účtovat penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den, kdy dlužná částka nebyla uhrazena, a to až do doby řádné úhrady dlužné částky na účet Provozovatele.
  11.7 V případě, že prodávající neuhradí Provozovateli provizi v řádném termínu, vyhrazuje si Provozovatel právo zrušit prodávajícímu Uživateli účet na webové aplikaci České originály a zamítnout opětovnou registraci.
  11.8 Prodávající nemá nárok na vrácení provize v případě sporu s kupujícím.
  11.9 V případě, že kupující nepřevezme a neuhradí zboží prodávajícímu, je prodávající povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Provozovateli. V případě, že již byla uhrazena provize za zboží, bude uhrazená provize kompenzována slevou v dalším měsíčním vyúčtování.
  12 Spory mezi Uživateli
  12.1 Provozovatel není povinen řešit případné spory mezi Uživateli a nijak za jejich spory nezodpovídá.
  12.2 Uživatel je povinen bez prodlení oznámit Provozovateli případné vzniklé spory nebo problémy – nepřevzetí zboží kupujícím, nedodané zboží od prodávajícího, atd.
  12.3 Je zakázáno řešit spory mezi Uživateli veřejně prostřednictvím webové aplikace České originály.
  13 Svolení s užíváním fotografií
  13.1 Uživatel, který vkládá na webovou aplikaci České originály fotografie svých produktů, dává Provozovateli svolení k užívání a poskytování těchto fotografií třetím osobám za účelem propagace Webové aplikace.
  13.2 Provozovatel se vždy pokusí zajistit, aby byla fotografie poskytovaná třetím osobám označena logem České originály, případě dále nickem nebo adresou prodávajícího na Českých originálech. Provozovatel tuto skutečnost však nemůže zaručit.
  13.3 Provozovatel se zavazuje užívat fotografie Uživatelů výhradně k propagačním účelům.
  13.4 Je zakázáno jakkoli nakládat s fotografiemi Uživatelů umístěnými na webové aplikaci České originály bez svolení Provozovatele, případně vlastníka fotografie.
  14 Závěrečná ustanovení
  14.1 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu s Uživateli, kteří porušují tyto obchodní podmínky nebo právní předpisy České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit s Uživatelem smlouvu i bez udání důvodu.
  14.2 Uživatel má právo zrušit smlouvu s Poskytovatelem písemnou formou. Žádost o zrušení musí být doručena písemně na adresu sídla provozovatele, nebo elektronicky. Žádost o zrušení bude ověřena a účet Uživatele bude bez prodlení zrušen.
  14.3 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Upozornění o změně obchodních podmínek uveřejní Provozovatel na svých internetových stránkách http://www.ceskeoriginaly.cz.
  14.4 Salvátorská klauzule: Pokud by některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.
  14.5 Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory plynoucí z těchto obchodních podmínek řešit smírně. Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  14.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2015 a jsou k dispozici v elektronické podobě na webové aplikaci České originály http://www.ceskeoriginaly.cz.